ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
ReadyPlanet.com
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip

 ทัวร์เกาะขามพัทยา
One-day Trip

กทม.-ดำน้ำ นั่งเรือท้องกระจก ชมปะการัง อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม-เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร-
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไร่องุ่นซีเวอร์เลค - เขาชีจรรย์ - ตลาดน้ำ 4 ภาค
 

6:00 พบกันที่จุดนัดพบ เราจะนำท่านเดินทางสู่ อ.สัตหีบ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ช.ม. โดยเราจะมีอาหารกล่อง (1) และน้ำดื่มบริการบนรถจ้า เดินทางถึงเกาะขามแล้ว เชิญทุกท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และเตรียมอุปกรณ์สำหรับดำน้ำให้เรียบร้อย จากนั้น เราจะนำท่านไปนั่งเรือท้องกระจกก่อน ท่านจะได้เห็นปะการังมากมายและดอกไม้ทะเลซึ่งมีอยู่เยอะมากบริเวณนี้ จากนั้น หากท่านต้องการจะดำน้ำดูปะการังด้วยตัวเอง เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านลงดู (ซึ่งจะเห็นปลาได้มากกว่านั่งเรือท้องกระจก เพราะเรือจะมีเสียงดัง ทำให้ฝูงปลาไม่อยู่ใกล้เรือ) จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยให้สมกับเป็นวันหยุดพักผ่อน บนเกาะจะมีบริการเสื่อเตียงผ้าใบ ให้ท่านฟรี หรือท่านอาจจะเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว ฯลฯ                                                                                   

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) บนเกาะ (อาหารกล่องให้) รับประทานอาหารเรียบร้อย เราจะนำท่านนั่งเรือกลับไปยังฝั่ง จากนั้นขึ้นรถตู้เตรียมตัวเที่ยวต่อกัน เราจะนำท่านไปชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของไทย ซึ่งจอดอยู่บริเวณท่าจุกเสม็ด อยู่ไม่ไกลจากเกาะขาม เดี๋ยวนี้เราสามารถถ่ายรูปได้แล้วนะจ๊ะ (แต่ห้ามถ่ายวีดีโอ) จากนั้น เราจะนำท่านไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเต่ากระ และเต่าตนุ มีลูกเต่าเกิดใหม่จำนวนมาก รวมทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วย เรานำท่านออกจากฐานทัพเรือสัตหีบ กลับมายัง พัทยา เราจะนำท่านไปไหว้ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ เขาชีจรรย์อันงดงาม ก่อนจะแวะ ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค ซึ่งเป็นไร่องุ่นอยู่ริมทะเลสาบ สวยงามมากในยามพระอาทิตย์กำลังตกดิน  จากนั้นจะนำท่านเดินทางไปยังตลาดน้ำ 4 ภาค ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อหา อาหารคาว หวาน ทานได้ตามใจชอบเลยจ้า และยังมีของฝากของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อไปฝากคนที่รู้ใจได้อีกด้วยจ้า ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และประทับใจจ้า

 

อัตรานี้รวม                                          

 

 - ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

 - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 2 มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง

 - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย 

 - หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสือชูชีพ

 - ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไม่รวม                          

 

 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด

 - ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง

 - ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ

 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย                                                                                                          

 

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - เสื้อกันหนาว - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า

หมายเหตุ

1. กรณีมาเป็นกรุ๊ป สามารถออกเดินทางได้ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ ราคาตามตารางด้านบนแต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้               

 

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour   

 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour (กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 

ระเบียบการชำระเงิน  

 

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจองท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

 

 

หมายเหตุ กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8 
ชื่อบัญชี แสนสบาย แทรเวล และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522
หรือ
E-mail:sansabaytravel@hotmail.com       
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น    

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*

 

 
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน