เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
ReadyPlanet.com
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน "สุดประหยัด"

เกาะตะรุเตาเกาะไข่เกาะหินงามเกาะอาดัง-ราวีดำน้ำที่ร่องน้ำจาบัง

 หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

9:00 ทางคณะพร้อมเดินทางจากหาดใหญ่ มุ่งสู่ท่าเรือปากบารา หลังจากนั้น นำท่านโดยสาร เรือสปีดโบ๊ท ไปยังเกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเที่ยวชมเกาะไข่ ที่สมัยก่อนได้เป็นเกาะที่มีเต่ามาวางไข่ ประมาณ 13.00 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ นั่งเรือหางยาวเข้าชายหาด ท่านละ 50 บาท นำท่านเข้าที่พัก 

 เกาะจาบัง + เกาะหินงาม + เกาะราวี + เกาะอาดัง
8:00 รับประทานอาหารเช้า (1) จากนั้นพร้อมกันที่จุดนัดพบ ลองหน้ากาก และ ตีนกบ เพื่อเตรียมตัวไปพบกับความงามใต้ท้องทะเลของชายหาดอันดามันโดยเรือหางยาว ไปยังเกาะจาบัง หรือ ร่องน้ำจาบัง ชมความงามของปะการังอ่อนใต้ท้องทะเล ซึ่งมีความลึก ราว 16 ฟุตเกาะหินงาม หรือ เกาะแห่งความลึกลับ เป็นเกาะที่ชายหาดไม่มีเม็ดทราย มีเพียงแต่ก้อนหินกลมเกลี้ยงสีดำ ที่กระทบเกลียวคลื่นจะมีแสงแวววาว ซึ่งเป็นเรื่องลึกลับน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง และถ้าผู้ใดได้นำกลับไป ก็จะได้พบกับความโชคร้าเกาะราวี แวะรับประทานอาหาร (2) บนหาดทรายสีขาว และว่ายน้ำริมชายหาดเกาะอาดัง ให้ท่านได้ผจญภัยกับการเดินป่าไปยังน้ำตกบนเกาะอาดัง หรือ ท่านจะพักผ่อน เย็นสบายริมชายหาด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก 

 เกาะหลีเป๊ะหาดใหญ่ 

7:00 รับประทานอาหารเช้า (3) จากนั้นนั่งเรือหางยาว ท่านละ 50 บาท ไปยังท่าเรือกลางทะเล โดยสารเรือสปีดโบ๊ท กลับสู่ท่าเรือปากบาราและเดินทางจากท่าเรือปากบารา กลับหาดใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ


 

 

ค่าบริการรวม 

 - ค่ารถไปกลับ ระหว่างโรงแรม สนามบิน หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา
 - ค่าเรือสปีดโบ๊ทไปกลับเกาะหลีเป๊ะ
 - ที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2 - 3 ท่าน 
 - อาหารรวม 3 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง
 ขนม ผลไม้ น้ำดื่มที่เป็นอภินันทนาการ
 - ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าเรือไปดำน้ำ 
 - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท
 (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)     

ค่าบริการไม่รวม  

 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าใช่ท่าเรือ ท่านละ 40 บาท ( โดยประมาณ )
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ท่านละ 40 บาท ( โดยประมาณ )
- ค่าเรือหางยาวนั่งเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ เที่ยวละ 50 บาท/ท่าน
- ค่า 
Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน   

 ท่าเรือปากบารา,เกาะไข่,ตะรุเตา,หลีเป๊ะ,ดำน้ำดูปะการังอ่อนเจ็ดสี 
9:00  ออกเดินทางจากหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล เรือสปีดโบ๊ทออกเดินทาง ในเวลา 11:00 แวะเกาะตรุเตา และเกาะไข่ สัญลักษณ์ของ จ.สตูล รับประทานอาหารกล่อง (1) 13:00 เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ เปลี่ยนเป็นเรือหางยาวเข้าสู่หาด หลังจากเช็คอินแล้วให้ท่านเปลี่ยนเป็นชุดไปดำน้ำ จากนั้นออกเดินทางไปดำน้ำ ชมปะการังอ่อน 7 สีที่ร่องน้ำจาบัง, เกาะหินงาม, หาดทรายขาว, เกาะราวี, เกาะยาง, อ่าวสอง ตกเย็นเดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (2)

 หลีเป๊ะ,ท่าเรือปากบารา,หาดใหญ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (3) ที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอาท์ & รับประทานอาหารเที่ยง(4) เดินทางกลับโดยสปีดโบ๊ท ถึงปากบารา ประมาณ 15:00 โดยสวัสดิภาพ

 

 

หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน   

 ท่าเรือปากบารา,เกาะไข่,ตะรุเตา,หลีเป๊ะ
9:00 ออกเดินทางจากหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล เรือสปีดโบ๊ทออกเดินทางในเวลา 11:00 แวะเกาะตรุเตา และเกาะไข่ สัญลักษณ์ของ จ.สตูล รับประทานอาหารกล่อง (1) เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (2) เดินเล่นถนนคนเดิน นอนนับดาว ตามอัธยาศัย

 ดำน้ำดูปะการังเต็มวัน ครบทุกจุด
เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ที่รีสอร์ท จากนั้นออกเดินทางไปดำน้ำ ตามจุดน้ำตื่นที่สวยงามและสมบูรณ์แบบครบๆ ทั้งวันได้แก่ รองน้ำจาบัง, เกาะหินงาม, อ่าวสองเกาะหินซ้อน, ลองกอย, ผึ้ง, ดง, ยาง, ราวีจนกระทั่งเย็น จึงเดินทางกลับหลีเป๊ะ( อาหารกลางวันแบบกล่อง ) (4)
19:00 รับประทานอาหารเย็น (5) เดินเล่นถนนคนเดิน นอนนับดาว ตามอัธยาศัย

 หลีเป๊ะ,ท่าเรือปากบารา,หาดใหญ่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (6) ที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เราเลือกเวลากลับได้ 2 เวลา คือ 9:00 หรือ 13:00 โดยใช้เวลา 2 ชม.โดยประมาณถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ จากนั้นเราจะไปส่งท่านยังสนามบิน, สถานีขนส่งต่อไป 

อัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้……….      
• ค่าเรือ Speed Boat  ไป-กลับ   • ค่าห้องพัก 2 คืน (ห้องละ 2 - 3 ท่าน )  
• ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 6 มื้อ • ค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับชาวไทย  
• ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก
• ค่าเรือดำน้ำดูปะการัง ( รอบใน + รอบนอก )        
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
             
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมการบริการดังนี้……….      
• ค่าเดินทาง มายังหาดใหญ่ ทั้งไปและกลับ • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหัก ณ ที่จ่าย 3%   
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ ทุกชนิด
• ค่า Surcharge ช่วงเทศกาล   • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
• ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของชาวต่างชาติ  • ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก    
             
หมายเหตุ :            
1.กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันที่ 15 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59 กรุณาสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพราะ
ช่วงดังกล่าว ราคาเพิ่มจากราคา Package Tour 800-1,800 บ. / ท่าน ราคาขึ้นอยู่กับที่พักที่ท่านเลือกพัก
2.กรณี หากต้องการใช้ Package Tour ช่วง Chrismas และ Naw Year กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากทางโรงแรม / รีสอร์ท  มีค่าใช้จ่าย Gala Dinner แต่ละโรงแรมราคาไม่เท่ากัน  
3.Package Tour  นับตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 58 -  13 ส.ค. 59  หากเกินกำหนดการใช้ Voucher 
จำนวนเงินที่ท่านมัดจำยังคงอยู่ แต่ราคา Package Tour อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น  
ในแต่ละปี ให้ท่านสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ณ ช่วงวันที่ท่านจะใช้บริการ    
4. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด  ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน    
5.กรณี จองตั๋วเครื่องบิน           
ขามา กทม. ไป หาดใหญ่ ควรจอง เที่ยวบินรอบแรก ถึงหาดใหญ่ ไม่เกิน   8:30 น.  
ขากลับ หาดใหญ่ ไป กทม. ควรจอง เที่ยวบิน   16:30 น. เป็นต้นไป    

หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน 

 ท่าเรือปากบารา,เกาะไข่,ตะรุเตา,หลีเป๊ะ  
9:00 ออกเดินทางจากหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล เรือสปีดโบ๊ทออกเดินทางในเวลา 11:00 แวะเกาะตรุเตา และเกาะไข่ สัญลักษณ์ของ จ.สตูล รับประทานอาหารกล่อง (1) บนเรือ เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (2) เดินเล่นถนนคนเดิน นอนนับดาว ตามอัธยาศัย

 ดำน้ำดูปะการังรอบใน
เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ที่รีสอร์ท จากนั้นออกเดินทางไปดำน้ำ ตามจุดน้ำตื่นที่สวยงามและสมบูรณ์แบบครบๆ ทั้งวัน ได้แก่ รองน้ำจาบัง,เกาะหินงาม เกาะราวี,เกาะยาง,อ่าวสอง, (อาหารกลางวันแบบกล่อง) (4) บ่าย เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (5)

 ดำน้ำดูปะการังรอบนอก
เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ที่รีสอร์ท จากนั้นออกเดินทางไปดำน้ำ วันนี้เราจะไปดำที่เกาะหินซ้อนกับหินที่ซ้อนกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ชมปะการังอ่อนที่เกาะดง, ผึ้ง, ลองกอย, อ่าวไผ่ (รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง) (7) บ่าย เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (8)

 หลีเป๊ะ,ท่าเรือปากบารา,หาดใหญ่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (9) ที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เราเลือกเวลากลับได้ 2 เวลา คือ 9
:00 หรือ 13:00 โดยใช้เวลา 2 ชม.โดยประมาณถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ จากนั้นเราจะไปส่งท่านยังสนามบิน, สถานีขนส่งต่อไป     

อัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้……….      
• ค่าเรือ Speed Boat  ไป-กลับ   • ค่าห้องพัก 3 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )  
• ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 9 มื้อ • ค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับชาวไทย  
• ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมชูชีพครบคน • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  และเรือหางยาวอำนวยความสะดวก
• ค่าเรือดำน้ำดูปะการัง ( รอบใน + รอบนอก )        
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
             
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมการบริการดังนี้……….      
• ค่าเดินทาง มายังหาดใหญ่ ทั้งไปและกลับ • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหัก ณ ที่จ่าย 3%   
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ ทุกชนิด
• ค่า Surcharge ช่วงเทศกาล   • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
• ค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ        
หมายเหตุ :            
1.กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันที่ 15 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59 กรุณาสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพราะ
ช่วงดังกล่าว ราคาเพิ่มจากราคา Package Tour 800-1,800 บ. / ท่าน ราคาขึ้นอยู่กับที่พักที่ท่านเลือกพัก
2.กรณี หากต้องการใช้ Package Tour ช่วง Chrismas และ Naw Year กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากทางโรงแรม / รีสอร์ท  มีค่าใช้จ่าย Gala Dinner แต่ละโรงแรมราคาไม่เท่ากัน  
3.Package Tour  นับตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 58 -  13 ส.ค. 59  หากเกินกำหนดการใช้ Voucher
จำนวนเงินที่ท่านมัดจำยังคงอยู่ แต่ราคา Package Tour อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น  
ในแต่ละปี ให้ท่านสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ ณ ช่วงวันที่ท่านจะใช้บริการ    
4. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด  ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน    
5.กรณี จองตั๋วเครื่องบิน           
ขามา กทม. ไป หาดใหญ่ ควรจอง เที่ยวบินรอบแรก ถึงหาดใหญ่ ไม่เกิน   8:30 น.  
ขากลับ หาดใหญ่ ไป กทม. ควรจอง เที่ยวบิน   16:30 น. เป็นต้นไป    

 

 


  ข้อมูลการเดินทาง

1. โดยเครื่องบิน ลงเครื่องก่อน 9:00 น. ได้สปีดโบ๊ท รอบเช้า ( ถึงหลีเป๊ะ 13:00น. ) ถ้าลงเครื่อง 9:00-12:45 จะได้ลงเรือรอบบ่ายซึ่งจะถึงเกาะหลีเป๊ะในเวลาประมาณ 17:00 น. ขากลับ ต้องเลือกไฟล์ทหลัง 14:30 น. ( ออกจากหลีเป๊ะ 8:30 น. ถ้าต้องการเช็คเอาท์ 11:30 น. ต้องเลือกไฟล์ทหลัง 18:00 น. )        
2. โดยรถไฟ ลงที่หาดใหญ่ ประมาณ 6:30 น. ขากลับจองประมาณ 18:00 น.   
3. รถทัวร์ ให้เลือรถ ตรัง หรือสตูลลงที่ อ.ละงู ก่อน 9:00 น. 

ตารางการเดินเรือสปีทโบ๊ท จากท่าเรือปากบารา

ขาไป : ปากบารา - หลีเป๊ะ มีวันละ 2 รอบ รอบ 11:30 น. และ 15:00 น. รอบเช้าจะแวะเกาะตะรุเตา และเกาะไข่ ส่วนรอบบ่ายมักจะไม่แวะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ขากลับ : หลีเป๊ะ - ปากบารา มีวันละ 2 รอบ รอบ 09:30 น. และ 13:30 น.( เช็คเอาท์ก่อนประมาณ 45 นาที เพื่อมาขึ้นเรือหางยาวไปต่อสปีดโบ๊ท ) ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.

หมายเหตุ 

1. สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. พักห้องละ 2-3 ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น
            2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
            2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง
 ,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
            2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง
 ,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง
4. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคาหรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้
6. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 มี Sercharge ให้เช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 700 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour (กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี                                                                                     

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น         

 

                                         ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก