ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
ReadyPlanet.com
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน

 

ทัวร์ชัยภูมิ-ทุ่งดอกกระเจียว-มอหินขาว 2 วัน 1 คืน 

ราคาแสนสบาย เพียงท่านละ 3,490 บาท

(การันตี 4 คน สามารถออกเดินทางได้ !!)

วันเดินทางเดือนสิงหาคม ปี 2558 : 

1-2,8-9(เต็ม),12-13(เต็ม),15-16(รับได้อีก 3 ที่),22-23, 29-30 

กรณีมีกรุ๊ปตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง!!

 

 กทม-อช. ป่าหินงาม-อช. ภูแลนคา-น้ำตกตาดโตน-มอหินขาว                                                

5:00 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย...เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ระหว่างทาง เราจะแจก Set Box (1) อาหารเช้าอร่อยๆให้ท่านรับประทานจ้า เมื่อถึง อช. ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน จากนั้นนำท่าน เดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งออกเต็มทุ่งในเดือน ก.ค. แค่นี้ก็คุ้มค่าเดินทางแล้ว จากนั้นนำท่านนั่งรถต่อไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี เกิดเป็นรูปร่างแปลกๆ  เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ มากมาย

12:30  เดินทางสู่ตัว จ. ชัยภูมิ รับประทานอาหารกลางวัน (2) จากนั้นเดินทางไปกันต่อที่ อ.ช.ภูแลนคา ชม มอหินขาว สโตนเฮนจ์ เมืองไทย เสาหิน 5 ต้นที่มีตำนานจากชาวบ้านว่าเห็นแสงสีขาวส่องขึ้นมาบริเวณนี้  และชมกลุ่มหินรูปร่างต่างๆที่บริเวณดงหิน พร้อมชมทิวทัศน์ในมุมสูง จากนั้นเราจะแวะ น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกขนาดกลางสวยงาม มีแอ่งน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ระหว่างทางยังมีต้นไม้พันปี (กระบากใหญ่)ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันด้วย จากนั้นกลับสู่ตัวเมืองชัยภูมิ นำท่าน Check in เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหาร พาท่านไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินชัยภูมิ จากนั้นจึงกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 อช. ไทรทอง-ผาหำหด-ฟาร์มโชคชัย-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

7-8:00  รับประทานอาหารเช้า (4) เก็บกระเป๋า เตรียมออกเดินทางเที่ยวต่อ ออกเดินทางไป อช.ไทรทอง จากนั้นเดินทางด้วยรถท้องถิ่นสู่จุดชมวิวผาหำหด (มีการให้บริการปีนหน้าผาไว้ให้ท่านได้ทดสอบความกล้าด้วย) เดินเท้าสู่ผาพ่อเมืองและทุ่งดอกกระเจียว 5 ทุ่งใหญ่ มีทั้งสีขาวและสีชมพูอมม่วง ให้ท่านเก็บภาพกันอย่างจุใจ 

12:00  กลับตัวเมือง ชัยภูมิ รับประทานอาหารกลางวัน (5) บ่าย มุ่งหน้าสู่สระบุรี แวะ ฟาร์มโชคชัย ให้ท่านได้ซื้อของฝากจากปากช่อง และลองชิมผลิตภัณฑ์นมสดชื่อดังของฟาร์มโชคชัย และแวะชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม จากนั้นเดินทางกลับสู่ กทม. โดยสวัสดิภาพและประทับใจจ้า  

 


**หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่านทั้งนี้ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม   

อัตรานี้รวม 

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง กรณีเดินทาง 4-6 ท่าน จะใช้ Driver guide 1 คนในการดูแลคณะ(มีบัตรไกด์ถูกต้องตามกฏหมาย) กรณีเดินทาง 7-9 ท่าน จะมีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
- ค่าที่พัก 1 คืน ที่ภูสวยปาร์ควิว หรือเทียบเท่า หากวันที่ท่านจองแล้ว โรงแรม / รีสอร์ทดังกล่าวเต็ม สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (5 มื้อ) และอาหารว่าง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
- ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก ( จ่ายค่า Package Tour ในราคาเด็ก)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า           

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour (กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี                                                                                     

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น                                                   

 

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*     

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน