ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ
ReadyPlanet.com
ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ

ทัวร์อีสานเหนือ บึงบัวแดง หนองหาร ภูผาเทิบ

 

วันเดินทาง: กทม., อุดรธานี 

22:30       คณะผู้ร่วมเดินทางพบกับเราที่จุดนัดพบ จากนั้นเราจะออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานีกัน  

 อุดรธานี,บึงบัวแดง,หนองหาร,สกลนคร,วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

5:00  ถึง จ.อุดรธานี ให้ทุกท่านได้ยืดเส้นยืดสาย ล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน จากนั้น จึงนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (1) ออกเดินทางไปยัง บึงบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงยามเช้า ดอกบัวสีชมพูอมแดงจะชูช่อเต็มบริเวณทั่วไปหมด และชมนกน้ำนานาชนิดที่พากันออกหากินบริเวณบึงใหญ่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางไปยังสกลนคร ระหว่างทางแวะชม หนองหาร บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่สกลนคร แล้วออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร ชมวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองสกลมาตั้งแต่ในอดีต ไหว้หลวงพ่อแสน องค์พระประธานของวัด ชมองค์พระธาตุเชิงชุม และพระพุทธบาทสี่รอย เดินทางเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น(3) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 สกลนคร,วัดป่าสุทธาวาส, พระธาตุเรณูนคร,พระธาตุพนม,มุกดาหาร

8:00 รับประทานอาหารเช้า (4) จากนั้น เก็บกระเป๋า เตรียมตัวเที่ยวต่อ เราจะนำท่านไป วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เลือกเป็นที่ละสังขารจะและได้มีการสร้างพระอุโบสถครอบบริเวณถวายเพลิงศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ ,ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น และชมพิพิธภัณฑ์+เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทรสาโร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเมื่อหลังมรณภาพ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สร้างเจดีย์บรรจุดอัฐิธาตุของท่านไว้ที่นี่ เพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับพระอาจารย์ของท่าน จากนั้นออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม พาชมทิวทัศน์บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม ท่าแขก) เดินทางต่อไปยัง อ.เรณูนคร พานมัสการพระธาตุเรณูนคร และพระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำคู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร

 

 

12:30  รับประทานอาหารกลางวัน (5) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาทั้งของคนไทยและลาว พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอก เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาเที่ยวหอแก้วมุกดาหาร ขึ้นจุดชมวิวบนหอแก้วชมทัศนียภาพเมืองมุกดาหารริมแม่น้ำโขง และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว จากนั้นเข้าที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ (6) จากนั้น เชิญท่านพักผ่อน หรือ เดินเที่ยวตลาดอินโดจีนตามอัธยาศัย

 

 มุกดาหาร,ภูผาเทิบ,พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล,กลับ กทม.                                                     

8:00  รับประทานอาหารเช้า (7) จากนั้น เก็บกระเป๋า ออกเดินทางเที่ยวต่อ นำท่านไปชมทิวทัศน์บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร สะหวันนะเขต) จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ พาเที่ยวลานหินที่มีหินรูปทรงแปลกตามากมาย อาทิ เห็ดขนาดใหญ่ ร่ม รองเท้าบู้ท มงกุฎ และชมดอกไม้ทุ่งที่บานสะพรั่งบนลานหิน

จากนั้นนำท่านมายัง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อชม พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามมีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกัน ระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบัน"กว่า 3,000 ล้านบาท สร้างโดย  “พระอาจารย์ศรี มหาวิโรซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาว"ตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 ม. ยาว 101 ม. ความสูง 101 ม. รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท (ประมาณ 60 กก.) เมื่อเข้าชมภายในองค์พระมหาเจดีย์ จะรู้สึกเสมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์ จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (8) และเตรียมตัวเดินทางกลับ กทม. แวะซื้อของฝาก และรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ที่นครราชสีมา 

21:00  เวลาที่คาดว่าจะถึง กทม. โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและความต้องการของท่านทั้งนี้ ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม    

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน หนองหาร ( จ.สกลนคร ) / Ploy Palace ( จ. มุกดาหาร ) นอน 2-3 ท่าน/ห้อง หรือเทียบเท่า กรณีวันที่เดินทางห้องพักเต็ม
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ และอาหารว่าง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม                                      

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
- ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
- ค่า 
Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
- ค่าที่นอนเสริมสำหรับเด็ก (จ่ายค่า Package Tour ในราคาเด็ก )
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

- หมวกกันแดด ครีมกันแดด - เสื้อกันหนาว - รองเท้าสวมใส่สบาย - ยาประจำตัว และที่ขาดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูป จ้า 

หมายเหตุ 

1. สามารถเดินทางได้ทุกวัน แต่กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและฤดูกาล
2. พักห้องละ 2-3ท่าน หมายถึงผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีเด็กที่คิดราคาเด็กต้องพักรวมกับผู้ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น
                2.1 ผู้ใหญ่ 2 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่านเปิด 1 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 3 ท่าน+เด็ก เปิด 1 ห้อง
                2.2 ผู้ใหญ่ 4 ท่านเปิด 2 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 5 ท่านเปิด 2 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 5 ท่าน+เด็ก เปิด 2 ห้อง
                2.3 ผู้ใหญ่ 6 ท่านเปิด 3 ห้อง
,ผู้ใหญ่ 7 ท่านเปิด 3 ห้อง ,ผู้ใหญ่ 7 ท่าน+เด็ก เปิด 3 ห้อง
4. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการทำกิจกรรมใดในแพ็คเกจทัวร์ ทางเราไม่สามารถลดราคา หรือคืนเงินค่ากิจกรรมให้กับท่านได้
5. กรณีเลือกวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ charge 500  บาท/ท่าน

ระเบียบ และเงื่อนไขในการจอง Package Tour 

1. เมื่อท่านต้องการเดินทางกรุณานำเอกสารนี้และใบรับเงินมาเพื่อใช้ในการจองที่พัก ดังนั้นกรุณาเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้อย่าให้สูญหาย
2. การจองห้องพัก ท่านใดจองก่อนได้สิทธิก่อน หากห้องพักของโรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม ทางเราจะเสนอห้องพักของโรงแรมอื่นที่ราคาใกล้เคียงให้ท่านและเรา มีความจำเป็นต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หากวันที่ท่านต้องการมีการจองห้องพักเต็มหมดทุกที่แล้ว
3.
 ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง ภายใน 30-20 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯ เก็บค่าธรรมเนียม 500 บาท / ท่าน   
4. ยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทางช้ากว่า 20 - 15 วันก่อนการเดินทางบริษัทฯเก็บค่ามัดจำ 50% จากราคา Package Tour
(กรณีชำระเต็มจำนวนแล้ว)
5.
 การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
6. การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ระเบียบการชำระเงิน

1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20-15 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ :  กรุณาชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี                                                                                     

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชี 705-2-96599-8
ชื่อบัญชี
 แสนสบาย แทรเวล  และแฟกซ์ใบ Pay-in พร้อมรายชื่อ-สกุล อายุ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน มาที่เบอร์ 0 2870 5522
หรือ
 E-mail:sansabaytravel@hotmail.com    
2. กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีจำเป็น                                                   

*เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด ก่อนลงชื่อจองแพ็คเกจทัวร์*      

 


                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดในประเทศ + มาเลเซีย

:::เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เกนติ้ง คาเมรอน มะละกา กัวลาลัมเปอร์:::
:::มาเลเซีย+สิงคโปร์::: ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ article
เชียงราย แม่สลอง ดอยตุง 3 วัน
ปาย-เชียงใหม่ ไปดูหมีแพนด้า จุดสูงสุดแดนสยาม สะพานไม้ไผ่ จิบกาแฟกลางสายหมอกที่ปาย
แม่ฮ่องสอน-ทุ่งบัวตอง-ปาย 3 วัน 2 คืน เส้นทาง Unseen แม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง
โปรแกรมทัวร์ปาย-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม
ตารางออกทริปภาคเหนือ ปี 60-61
อยากหนาวว..จัดหั้ย !! อ่างขาง ม่อนแจ่ม อินทนนท์
รักแล้วรักเลย
ลำปาง-แพร่-น่าน เมืองที่แสนมีเสน่ห์ และธรรมชาติอันตระการตา
::อ่างขาง แม่สลอง ดอยตุง เชียงราย::
::: ปาย อ่างขาง สองเมือง สองอารมณ์ :::
::: แม่กำปอง แม่วาง อินทนนท์ เชียงใหม่มุมมองใหม่ :::
แพ็คเกจทัวร์ภาคตะวันออก
เกาะช้าง-จันทบุรี 3 วัน 2 คืน รับ-ส่ง กทม.
เกาะช้าง 4 วัน 3 คืน
เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม(สัตหีบ)-พัทยา One-day Trip
เกาะขาม อุทยานใต้ทะเล-พัทยา 2 วัน 1 คืน
เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
พัทยา-เกาะขาม-เกาะล้าน
จันทบุรี 2 วัน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ผลไม้( พ.ค.-ก.ค.)
สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ทริปชมบั้งไฟพญานาค ที่เวียงจันทน์
ทัวร์อีสาน
ทัวร์นมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ
ชัยภูมิ ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน
เทศกาลผีตาโขน ภูเรือ เชียงคาน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ท่องทะเล 2 ประเทศ 3 วัน 2 คืน
เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์ อันดามัน
หลีเป๊ะ-อาดัง 3 วัน 2 คืน สุดประหยัด!!
สัมผัสโลกใต้ทะเลที่เหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1คืน
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดประหยัด!!
แพ็คเกจทัวร์ภาคเหนือ จากหาดใหญ่
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-อ่างขาง 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-ปาย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
Package ภาคเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน (เริ่มจากหาดใหญ่)
อุบล ผาแต้ม สามพันโบก
ทริปมาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน สุดประหยัด!!
มาเลเซีย เกนติ้ง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-เกนติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย เกนติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย ปีนัง-คาเมรอน 3 วัน 2 คืน