:::ไต้หวัน:::
ReadyPlanet.com
:::ไต้หวัน::: article

 

 

Trip Code:  GOG_ GQ1TPE-XW002_AUG -OCT19

 ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4วัน 2คืน  

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

 ส.ค. - ต.ค. 62

 

 

Trip Code:  FMS_TAIWAN หมู่บ้านสายรุ้ง_APR – JUL19

ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3วัน 2คืน  

: ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วักเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น (สือปล่อยโคมลอย) หมู่บ้านสายรุ้ง

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

เม.ย - มิ.ย. 62

 

 

Trip Code:  FMS_SL08_JUN– JUL19

ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 3วัน 2คืน  

: หมู่บ้านจิ่มเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วักเหวินหวู่ ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น

เริ่มต้น 9,999.-

 เดินทาง

มิ.ย. - ก.ค. 62

 

 

Trip Code: GL_WOW TAIWAN_JUL - NOV 19

  WOW TAIWAN   4 วัน 3 คืน 

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น 10,900.-

 เดินทาง

 ก.ค. - พ.ย. 62

 

  

Trip Code: GL_BEST PRICE_OCT - DEC19

  BEST PRICE ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืน 

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น 10,900.-

 เดินทาง

  ต.ค. - ธ.ค. 62

 

 

Trip Code: GL_TAIWAN FIRST STEP_APR - OCT19

  TAIWAN FIRST STEP  5 วัน 3 คืน 

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 10,555.-

 เดินทาง

 เม.ย - ต.ค. 62

 

  

Trip Code: GOG_ GQ1TPE-XW001_JUL 19

  TAIWAN WOW WOW WOW  3 วัน 2 คืน 

:  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 |  วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

=

เริ่มต้น 10,999.-

 เดินทาง

ก.ค. 62

 

 

Trip Code: IT_XWT36_JUN-AUG19

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101

เริ่มต้น 11,888.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ส.ค. 62

  

Trip Code: IT_XWT37_JUL19

  Taiwan Special ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

เริ่มต้น 11,888.-

 เดินทาง

ก.ค. 62

 

Trip Code: IT_XWT38_SEP 19 – JAN20

  Hello Taiwan 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

เริ่มต้น 11,888.-

 เดินทาง

 ก.ย.62 - ม.ค. 63

 

Trip Code: CH_CSTPEXW01_JUL – OCT19

  ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพร พระเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101

เริ่มต้น 11,899.-

 เดินทาง

 ก.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code: BT_TPE02_SL_MAY - OCT19

มหัศจรรย์ TAIPET 5 วัน 3 คืน

: ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 

เริ่มต้น 11,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code: GL_LOVER TAIWAN_ARP - OCT19

  LOVER TAIWAN  5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่   ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 KG  พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

เริ่มต้น 12,222.-

 เดินทาง

เม.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GL_HIGHLIGHT TAIWAN_JUN-DEC19

  HIGHLIGHT TAIWAN  5 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถงซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อนุสรน์สถานเจียงไคเช็คตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยสถานีสือเฟิ่น

เริ่มต้น 12,777.-

 เดินทาง

มิ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: GOG_ GQ1TPE-XW004_AUG – OCT19

  ใต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น 12,888.-

 เดินทาง

ส.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE006_VZ_JUN-OCT19

มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

: ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง ตลาดไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

 มิ.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTW11-VZ_APR-OCT19

 TAIWAN ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน

: - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 12,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code: GL_COYOTE GURU TAIWAN_JUN - DEC19

โคโยตี้ GURU ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

: ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  อุทยานเหย๋หลิ่ว  สถานีรถไฟสือเฟิ่น  วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง  บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้าหนักกระเป๋า 20 KG  พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: GL_SIGNATURE TAIWAN_APR - OCT19

  SIGNATURE TAIWAN 4 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว วัดเหวินอู่ สักการะอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

 เม.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE02_MAY - OCT 19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (เลสโก อาร์ตตัวพ่อ) 5 วัน 3 คืน

: เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อยคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: HT_HTW-FD32-A02_JUN-JUL 19

  HAPPY TAIWAN เชียงใหม่บินตรง 3 วัน 2 คืน

ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ก.ค. 62

 

Trip Code: FMS_SL07_MAY - OCT19

  ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อาลีซาน ปล่อยโคมลอย จิ๋วเฟิ่น

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: BT_TPE03_SL_MAY - OCT19

มหัศจรรย์ TAIPET 5 วัน 3 คืน

: เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา TAIPEI 101 อุทยานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น 12,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTW12-VZ_JUN-OCT19

 TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน

: อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - สวนสนพันปี - ตึกไทเป 101 - จงลี่ไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

 เม.ย.-ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE006_VZ_JUN-OCT19

มหัศจรรย์ TAIPET TAICHUNG 4 วัน 3 คืน

: ชมตึกไทเป 101 ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์ เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง สักการะเทพกวนอู ณ หมู่บ้านเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ่ง

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE061_VZ_JUN-OCT19

มหัศจรรย์ TAIPET TAICHUNG 4 วัน 3 คืน

: ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

เริ่มต้น 13,900.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE34_MAY - JUL19

T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5 วัน 3 คืน

: ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

เริ่มต้น 13,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ค. 62

 

Trip Code: TTN_ITTPE01_APR - SEP19

ไต้หวัน เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน

:  อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึไทเป 101 นั่งกระเช้าเมาคง

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ก.ย. 62

 

Trip Code: TTN_VZRMQ01_APR - OCT19

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว  4 วัน 3 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แลนด์มาร์คตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ่ง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code: TTN_VZRMQ02_APR-OCT 19

 ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ไทเป ซุปตาร์อาเฮียหลี อาหลีเฮีย   5 วัน 4 คืน

วัดโฝวกวงซัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ตึกไทเป 101

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-FD005_JUL19

เชียงใหม่ ไต้หวัน Easy to Taipei 3 วัน 2 คืน

ชมความงามทางธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่นชุมชนเหมืองทองโบราณกลางหุบเขาขอพรเสริมดวง วัดหลงซาน วัดเก่าแก่เกือบ 300 ปี ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลิน, ซีเหมินติง แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน

เริ่มต้น 14,888.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62

 

Trip Code: GL_PROFESSIONAL TAIWAN_JUL - OCT19

POFESSIONAL TAIWAN 6 วัน 4 คืน

:  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วักพระถังซัมจั่ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปหน้าตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานีรถไฟสื่อเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยง ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 14,999.-

 เดินทาง

ก.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GL_AROUND TAIWAN _JUL - DEC19

AROUND TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน

:   ล่องเรือทะสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู อุทยานแห่งชาติอาลลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี

เริ่มต้น 14,999.-

 เดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE31_JUN – JUL19

 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาเพลินตัวแม่] 4 วัน 3 คืน

:   อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วักพระถุงซัมจั๋ง เจียงไคเช็ค ตึกไทเป ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิว

เริ่มต้น 14,999.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ก.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE32_JUN – JUL19

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก กินเก่งตัวพ่อ] 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม

เริ่มต้น 14,999.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ก.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE07_VZ_JUN-AUG19

มหัศจรรย์ TAIPET ALISAN 5 วัน 4 คืน

: นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ  สักการะเทพกวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู  ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ชมถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ่ง ปล่อยโคมผิง

เริ่มต้น 15,900.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ส.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE01_JUN-OCT19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ) 5 วัน 4 คืน

: เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!!! ราคาสบายกระเป๋า สัมผัสความงามของอาลัซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชอปปิ้งจัดเต็ม เช็คอินครบทุกไฮไลท์

เริ่มต้น 15,999.-

 เดินทาง

 มิ.ย.- ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE04_SL_JUL-NOV19

 มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

- ชมวัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย 

เริ่มต้น 16,900.-

 เดินทาง

 ก.ค.  - ธ.ค. 62

 

Trip Code: GL_3 เด้งอุทยาน_APR - OCT19

  3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว  6 วัน 4 คืน

:  ล่องเรือสุริยัน - จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชก ชอปปิ้ง 3 ตลาดดัง

เริ่มต้น 17,555.-

 เดินทาง

 เม.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-FD004_OCT19

 Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน

ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดังฝงเจี่ย, ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ของไต้หวัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE01_BR_JUL-NOV19

มหัศจรรย์ Taiwan 4 วัน 3 คืน

: เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว - อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา ไทเป101 หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น

เริ่มต้น 18,900.-

 เดินทาง

 ก.ค. - พ.ย. 62

 

Trip Code: WDC_TAIWANทริปฟิน กินจนตัวแตก_MAY-OCT 19

 ไต้หวัน ทริปฟิน กินจนตัวแตก  3 วัน 2 คืน

: ชมโรงงานพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ตึกไทเป101 - 

เริ่มต้น 18,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-BR004_APR-AUG19

 ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดังซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ ของไต้หวัน เมนูพิเศษสุกี้สไตล์ไตหวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู๊ด 

เริ่มต้น 19,888.-

 เดินทาง

 เม.ย.- ส.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTW21-TG_AUG – DEC19

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

: ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

เริ่มต้น 19,900.-

 เดินทาง

 ส.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: ZG_AZTPE03_APR-JUL19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี๋ ไทจง ไทเป ฮัวเลียน 7 วัน 5 คืน

: เที่ยวสุดคุ้ม!!! ครบจบที่ 3 อุทยาน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด พักหรู 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

 เม.ย. - ก.ค. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE20_JUL-DEC 19

 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป  4 วัน 3 คืน

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดปลาเมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

เริ่มต้น 19,999.-

 เดินทาง

 ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: GO_ GO1CNXTPE-FD006_JUL-AUG19

ไต้หวัน ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย 5 วัน 4 คืน

: ปล่อยโคมขงหมิง ที่หมู่บ้านฉือเฟิ่น,สะพานฉือเฟิ่น และชมน้ำตกสุดอลังการ001 ชมสมบัติล้ำค่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ชมความสดใสน่ารักของ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

 

เริ่มต้น 20,888.-

 เดินทาง

 ก.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code: GO_ GO1CNXTPR-BR002_SEP-DEC19

  ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดังฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ของไต้หวัน 

เริ่มต้น 21,888.-

 เดินทาง

 ก.ย. - ธ.ค. 62

 

Trip Code: BT-TPE01_TG_JUN-OCT19

 มหัศจรรย์ TAIPEI  4 วัน 3 คืน

: นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น 21,900.-

 เดินทาง

 มิ.ย. - ต.ค. 62

 

Trip Code: FT-TPETG03C_JUL – OCT19

ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช้อป  5 วัน 4 คืน

หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น 21,990.-

 เดินทาง

 ก.ค. - ต.ค. 62

 

Trip Code: GO_GO1CNXTPR-BR009_SEP-DEC19

  ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน

เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์พื้นเมือง+ฟรี!เข้าสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ชมความสดใสน่ารักของหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดังฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มารค์ของไต้หวัน 

เริ่มต้น 22,888.-

 เดินทาง

 ก.ย. - ธ.ค. 62

  

Trip Code: GO_GO1CNXTPE-FD003_JUL-AUG19

  เชียงใหม่ ไต้หวัน Wonderful to Taipei 5 วัน 4 คืน

ชมความสดใสน่ารักของ หมู่บ้านสายรุ้ง ชม อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชม อุทยานอาหลี่ซัน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน ช้อปปิ้ง 2 ตลาด สุดฮิต  ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง

 

เริ่มต้น 22,888.-

 เดินทาง

 ก.ค. - ส.ค. 62

 

Trip Code: WDC_MIRACLETAIWAN_JUL19

MIRACLE TAIWAN 4 วัน 3 คืน

: เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่  วัดหลงซานซื่อ 

เริ่มต้น 22,999.-

 เดินทาง

 ก.ค. 62

 

Trip Code: PB_PTW22_TG_MAY-JUL19

  TAIWAN  ไทเป-อุทยานอาลีซาน-เย่หลิว 4 วัน 3 คืน

: - วัดพระถังซัมจั๋ง - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู - หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน - ชมร้านใบชาไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้งและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 24,999.-

 เดินทาง

 พ.ค. - มิ.ย. 62

 

Trip Code: ZG_ZTPE21_JUL-DEC19

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป เลสโกตัวพ่อขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน

: ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

เริ่มต้น 24,999.-

 เดินทาง

 ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  TTN_TGTPE01_OCT19

ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์ หม้อรวม 5 วัน 4 คืน

: ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง อัศจรรย์ความงดงามขิงธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน

เริ่มต้น 25,888.-

 เดินทาง

 ต.ค. 62

 

Trip Code:  TTN_ VZTPE01_NEW YEAR20

 ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก 5 วัน 4 คืน

: วัดจงไถฉานซื่อ ·ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ •นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน ·เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ·เมืองไทเป·อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ·วัดหลงซาน  ·ซีเหมินติง / อุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน / ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

เริ่มต้น 25,888.-

 เดินทาง

 ปีใหม่ 63

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน

:::แพ็คเก็ตทัวร์จีน:::
::TOUR ฮ่องกง มาเก๊า::