:::Australia & New Zealand
ReadyPlanet.com
:::Australia & New Zealand

  

Trip Code: PB_PNZ01-MH _MAY-SEP19

 NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6 วัน 3 คืน

:หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอรม์ยักษ์ โรโตรัว เมืองที่เต็มไปดัวยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหดังานด้านการฝีมือของชาวเมารี อะโกรโดม ฟารม์เลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้านๆตัว 

เริ่มต้น 47,999.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ย. 62

 

Trip Code:  PB_PNZ02-MH_OCT – DEC19

NEW ZEALAND SPRING SEASON 4 วัน 3 คืน

: หอคอยสกาย ทาวเวอร์ หมู่บ้านของช่สฮอบบิท เมืองไรโตรัว รับประทานอาหารแบบชาวเมารี 

เริ่มต้น 51,999.-

 เดินทาง

 ต.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  PB_PNZ03-MH_ DEC19

PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6 วัน 3 คืน

: หอคอยสกาย ทาวเวอร์  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท  โรโตรัว รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี

เริ่มต้น 57,999.-

 เดินทาง

 ธ.ค. 62

 

Trip Code: BW_ POPULAR AUSTRALIA_MAY – SEP19

Popular Tour 6 วัน 3 คืน

: ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค สวนฟิตซรอย

เริ่มต้น 65,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ก.ย. 62