:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม::: article

 

Trip Code:  FT_DEL-SG01C_APR19

 อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์ 4 วัน 2 คืน

:ชม กุตับมีนาร์, เมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ หรือ “พระราชวังแห่งสายลม”, พระราชวังหลวงซิตี ้พาเลส, หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์, ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท, พระราชวังแอมเบอร์, บ่อน้ำจันเบารี - ชมทัชมาฮาล - ชมป้อมอักรา

เริ่มต้น 13,991.-

   เดินทาง

 มี.ค.- เม.ย. 62

 

 

Trip Code: GOG_QE2JAI-XW001_MAY-OCT19

  อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

: - นครสีชมพู - ป้อมแอมเบอร์ - ซิตี้ พาเลส - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนส - อักราฟอร์ด - ทัชมาฮาล - กุตุบมีนาร์ - ประตูชัยและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 15,900.-

   เดินทาง

พ.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO2JAI-FD002_OCT19

  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

:ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม, ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานดว้ ยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮนิ ดูและศิลปะราชปุต, ชม บ่อน้ำจันเบารี ซงึ่ เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย, ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการทยี่ งิ่ ใหญ่

เริ่มต้น 16,900.-

   เดินทาง

มี.ค.- ต.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO2JAI-XW001_MAY-OCT19

 อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 2 คืน

:ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต, ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการทยิ่งใหญ่, ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, ชม พระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม, ชม หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าทสีู่งทสีุ่ดในอินเดีย, ชม ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี

เริ่มต้น 16,888.-

 เดินทาง

พ.ค.- ต.ค. 62

   

Trip Code:  BT_GAY01-FD_MAR19

 มหัศจรรย์พุทธยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

:เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองพาราณสี, สารนาถ, ล่องเรือแม่น้าคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น, พุทธคยาหรือวัดมหาโพธิ์

เริ่มต้น 16,900.-

 เดินทาง

มี.ค. 62

  

Trip Code:  ZG_CZDEL01_MAR19

 NAMASATE INDIA 5 วัน 3 คืน

:เดลลี – ชัยปุระ – อัครา, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้พาเลซ, ฮาวา มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล, กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาร์ต

เริ่มต้น 16,900.-

   เดินทาง

มี.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO2ATQ-SG001_MAY19
 อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4 วัน 2 คืน

:ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ ” สถานที่ศักดิ์สทิธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์, ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย, ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน, เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ, ชม “สถาบันนอร์บูลิงกา” ชมงานศิลปะ ภาพทังก้าอันลือชื่อของชาวทิเบต

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

มี.ค.- พ.ค 62

   

Trip Code:  BT-CMB_SL_APR-JUN19
 มหัศจรรย์ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน

:เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ระบำแคนดี้, ศูนย์สมุนไพร – วัดถํ้าดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ, พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง – ชอปปิ้ง ODEL – วัดคงคาราม

เริ่มต้น 18,900.-

   เดินทาง

มี.ค. 62

   

Trip Code:  TB_สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย_MAR19

   สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน

:สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์, เทือกเขานาทาก๊อต, วิหารนาตโปลา, วัดปศุปฏินารถ, ตลาดทาเมล, วัดสวยมภูนารถ, จัตตุรัสดูบาร์

เริ่มต้น 19,999.-

   เดินทาง

มี.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_ZDEL01_JUL – DEC 19

   อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน

:ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด - ซิตี้พาเลซ - อัคราฟอร์ท - ทัชมาฮาล - กุตับมีนาร์ - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท

เริ่มต้น 19,999.-

   เดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO2GAY-FD003_MAR19

 อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน

:ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล, เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี, กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี, นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน, ขึน้ เขาคิชฌกูฎ นมัสการถา้ พระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์, นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า, ลงเรือล่องแม่นา้ คงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

เริ่มต้น 23,888.-

  เดินทาง

มี.ค. 62

 

Trip Code:  FT_GAYFD04B_MAR19
 อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน

:บ้านนางสุชาดา-แม่นา้ เนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาพิ์-เขาคิชญกูฏ, วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา, พระพุทธรูปองค์ดา-วัดป่ามหาวัน, มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน, สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหารา, วิหารมายาเทวี-วัดเชตะวันมหาวิหาร, บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล, ล่องแม่นา้ คงคา-ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

เริ่มต้น 23,992.-

 เดินทาง 

มี.ค. 62

  

Trip Code:  BT-DEL01_TG_MAY-AUG19
 มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

: - ชมพระราชวังสายลม - พระราชวังสายน้ำ - พระราชวังหลวง - วัดพระพิฆเนศและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 25,900.-

 เดินทาง

 พ.ค.- ส.ค. 62

 

Trip Code:  ZG_CZDEL02_APR19
 AMAZING KASHMIR 6 วัน 4 คืน

:กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค, สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล, สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย, เมืองเดลี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท, ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท

เริ่มต้น 26,999.-

 เดินทาง 

 มี.ค.- เม.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO2SXR-SG003_MAY19
 Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน

:เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”, ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขยี วขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ, ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.), นาท่านนงั่ “เคเบิลคาร์”ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม, นงั่ เรือซคิ าร่าล่องทะเลสาบที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย, ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

เริ่มต้น 28,888.-

 เดินทาง

มี.ย.- พ.ค. 62

  

Trip Code:  GO_GO2SXR-SG004_APR-MAY19

    Special in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน

:เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ ชมเทศกาลดอกทิวลิป บานสะพรั่ง นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์”ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

เริ่มต้น 28,888.-

   เดินทาง

เม.ย.- พ.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO2KTM-TG002_MAY19

 เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา 5 วัน 4 คืน

:ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์, ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบนา้ จืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล, ชมวิวพระอาทติ ย์ขึน้ และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา, ชมวิวของเทือกเขาหมิ าลัยและแม่นา้ เซติ

เริ่มต้น 34,888.-

 เดินทาง

มี.ย.- พ.ค. 62

 

Trip Code:  GO_GO3 MCT-UL001_MAR19

  Muscut Must Go 6 วัน 4 คืน

:ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ประเทศโอมาน, เมืองหลวงชื่อดังกรุงมัสกัต ดินแดนแห่งทะเลทรายสวย นา้ ทะเลใส, Grand Mosque – พิพิธภณฑ์ Bait Al Zubair – พระราชวัง อัล อาลาม, วาฮิบา – นิซวา – ป้อมโบราณบาห์ลา – ปราสาทจาบริน นิซวา – หุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ – มัสกัต – โคลัมโบ

เริ่มต้น 45,900.-

 เดินทาง

มี.ค. 62

  

Trip Code:  IAW_IN03_JUL19
  The Elegance of India 8 วัน 7 คืน

:ชมสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่ ณ วัดอัครชาดาม, ชมทัชมาฮาล สถาปัตยกรรมที่งดงามและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย, ชมพระราชวังแอมเบอร์, สวนโมกุล (Mughal Gardens) ได้รับฉายาว่า “สวนสวรรค์แห่งดอกไม้”

เริ่มต้น 52,500.-

  เดินทาง

  มี.ค.- ก.ค. 62