:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::
ReadyPlanet.com
:::ทัวร์เอเชียใต้ อินเดีย แคชเมียร์ หิมาลัย สิกขิม:::

 

TRIP CODE : ST_GT-JAI FD01

 • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
 • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
 • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

  

TRIP CODE : ST-GT-JAI WE01

 • เริ่มต้น 15,311 บาท เดินทาง ก.พ.-มี.ค.61
 • อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน2คืน โดยสายการบินไทยสมายล์
 • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
 • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
 • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

TRIP CODE : OG_แคชเมียร์19991_MAR18

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  (FD)

TRIP CODE : OG_มัชมาฮาล_19991_FEB18

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”

TRIP CODE : OG_แคชเมียร์20992_APR18

 • อินเดีย  จัยปูร์  เดลี  ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา  6 วัน 3 คืน
 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ “เทือกเขากุลมาร์ค” สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”
 • เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  (FD)

TRIP CODE : ST_ GT-CMB UL01 ศรีลังกา
 • Sri Lanka ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก แห่งลังกาทวีป 5 วัน 3 คืน
 • โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ (UL)
 • เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา
 • นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • ชม เขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8
 • ชม วัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา

TRIP CODE : JP_29000_MAR18

 • นมัสการ ณ พุทธสี่สังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป  อินเดีย –เนปาล รวม 10 วัน
 • บูชาคุณพระพุทธองค์ ครบสี่สังเวฯประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แสดงปฐมเทศนา

TRIP CODE : IAW_CMBTG_APR61

 • HILIGHT SRI LANKA  6 วัน 4 คืน
 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ชมมรดกโลก
 • โคลัมโบ – เมืองกอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์  ป้อมปราการเมืองกอลล์ 
 • เมืองดัมบูลล่า – วัดถ้ำดัมบุลลา – สิกิริยาหรือภูเขาสิงโต   สวนสมุนไพร
 • เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ร้านอัญมณี  เมืองโคลัมโบ – วัดกัลณียาราชมหาวิหาร

 

Trip code : JP_61 (4-11 FEB)

 • จาริกแสวงบุญ อินเดีย เนปาล ณ 4 ตำบล ตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา
 • สักการะสังเวชนียสถาน ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์
 • คยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - เวสาลี กุสินารา - ลุมพินี - กบิลพัสดุ์ - สาวัตถี - พาราณสี - สารนาถ
 • นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4  ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
 • ลุมพินี  สถาณที่ประสูติของเจ้าชาย สิทธัตถะ
 • พุทธคยา  สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
 • สารนาถ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์
 • พาราณสี  ล่องแม่น้ำคงคา แม่น้ำแห่งการชำระบาป
 • กุสินารา  สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน
 • าวัตถี   เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา
 • นำบรรยายโดยพระวิทยากร ผู้ชำนาญการในดินแดนพุทธภูมิเป็นผู้บรรยายพุทธประวัติ
 • นำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตลอดการเดินทาง เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

Trip code : JP_35500_FEB18

 • จาริกแสวงบุญ อินเดีย เนปาล ณ 4 ตำบล
 • นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4  ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
 • ลุมพินี สถาณที่ประสูติของเจ้าชาย สิทธัตถะ
 • พุทธคยา สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
 • สารนาถ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์
 • พาราณสี ล่องแม่น้ำคงคา “แม่น้ำแห่งการชำระบาป”
 • กุสินารา “สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน
 • สาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา

Trip code : ST_GT-SXR TG01_MAY18

 • อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน
 • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์  “แคชเมียร์”
 • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
 • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
 • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

Trip code : ST-GT-GAY WE01

 • อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย 8วัน7คืน
 • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้าที่อินเดีย-เนปาล
 • ชมเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา
 • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 • ลงเรือล่องชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู