::บรูไน::
ReadyPlanet.com
::บรูไน::

 

Trip Code: PV_BN-BI3D2N_MAR-JUN2019

 BEAUTIFUL บรูไน 3 วัน 2 คืน

:มัสยิดทองคา Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพื้น เมืองเดิม, มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน, ห้างสรรพสินค้า Yayasan Commercial Complex, หมู่บ้านลอยน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ร้านสินค้าศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านของบูรไน, พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย

เริ่มต้น 16,555.-

 เดินทาง

 เม.ย. 62

 

Trip Code:  GO_GO1BWN-BI001_MAR19

  ดูไบดีดี 3 วัน 2 คืน

:ชมความงามของมัสยิดทองคา Jame As’r Hassanil Mosque, ชมหมู่บ้านกลางน้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer, ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman, สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

เริ่มต้น 17,888.-

 เดินทาง

มี.ค. 62

   

Trip Code:  GOG_QE1B-BI001_APR-MAY19

  บรูไน ดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน

: - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิสและสถานที่อันสวยงามอีกมากมาย

เริ่มต้น 17,900.-

 เดินทาง

เม.ย.-พ.ค. 62

 

  

Trip Code:  GO_GOBWN-BI002_JUN19

  Brunei Exclusive 3 วัน 2 คืน

:พเิศษ!! พบกัษตริย์ แห่งประเทศบรูไน สมเด็จพระราชาธบิ ดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์, พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธบิ ดีองค์ที่ 29, ชมความงามของมัสยิด ทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque, สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาวที่เดียวบนเกาะบอเนียว

เริ่มต้น 18,888.-

 

 เดินทาง

มิ.ย. 62

  

Trip Code:  GO_GO3MEL-BI001_APR-JUN19

  AUSTRALIA AND BRUNEI 6 วัน 4 คืน

:สุดคุ้มครั้งเดยวเที่ยว 2 ประเทศ 2 ทวีป สัมผัส 2 อารยธรรม, เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road, เที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles, เที่ยวเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก, ช็อปปิ้งสุดมัน ณ เมืองเมลเบิร์น มัสยดิ ทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก, ชมความอลังการของ มัสยิด ทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque

เริ่มต้น 39,900.-

 เดินทาง

เม.ย.- มิ.ย. 62