::TOUR CAMBODIA::
ReadyPlanet.com
::TOUR CAMBODIA::

    

TRIP CODE: HT_HCA-A02 HAPPY COMBODIA_MAR-MAY18

 • HAPPY CAMBODIA Siem Reap Missing You 3D2N
 • เสียมเรียบ  โตนเลสาป องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง        
 • ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทตาพรหม นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด
 • ชมโชว์ระบำอัปสราระบำวัดใหม่ 
 • เดินทางด้วยสายการบิน AIR ASIA

  

TRIP CODE : REP01_FD_ MAR-AUG18

 • กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน
 • ที่พักหรู 4 ดาว บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน
 • ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชมความสวยงามปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
 • ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของปราสาทบันท้ายศรี
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
 • ศักการะศาลองค์เจ๊ก องค์ขอม ชมศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม
 • แถมฟรี!!! ชุดซัวสะไดย เดินทางด้วยสายการบิน Air Asia

  

TRIP CODE :  REP02_FD_JAN-JUN18

 • ทัวร์กัมพูชา  พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
 • พนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล 
 • พระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ  ศาลองค์เจ๊ก 
 • องค์จอม ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม 
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ แถมฟรี..ชุดซัวสะไดย + ผ้าถุง + พัด + น้ำดื่ม
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia

  

TRIP CODE : GT_PG02_JUN18

 • กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
 • โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 • ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
 •  ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
 •  เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 •  ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 •   ตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 •  ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี
 •  ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก