::TOUR CAMBODIA::
ReadyPlanet.com
::TOUR CAMBODIA::

    

 

TRIP CODE : AEC_TAEC-CD02_OCT18

 • เขมร เสียมเรียบ นครวัด-นครธม 3วัน 2คืน
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด
 • นครธม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม วัดใหม่
 • เขาพนมบาเค็ง โตนเลสาบ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม ตลาดซาจ๊ะ
 • **พิเศษ..ชมโชว์ระบำนางอัปสรา พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ**
 • **บินหรู พักสบาย อาหารการกินอร่อย เที่ยวประทับใจ**

TRIP CODE : ST_GT-REP PG01_SEP18

 • กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน
 • โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 • ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • ชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

 

 

TRIP CODE : REP01_FD_ MAR-AUG18

 • กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน
 • ที่พักหรู 4 ดาว บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน
 • ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชมความสวยงามปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
 • ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของปราสาทบันท้ายศรี
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
 • ศักการะศาลองค์เจ๊ก องค์ขอม ชมศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม
 • แถมฟรี!!! ชุดซัวสะไดย เดินทางด้วยสายการบิน Air Asia

  

TRIP CODE :  REP02_FD_JAN-JUN18

 • ทัวร์กัมพูชา  พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
 • พนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล 
 • พระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ  ศาลองค์เจ๊ก 
 • องค์จอม ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม 
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ แถมฟรี..ชุดซัวสะไดย + ผ้าถุง + พัด + น้ำดื่ม
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia

  

TRIP CODE : ST_GT-PNH PG02_SEP18

 • กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
 • โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
 • ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
 •  ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
 •  เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 •  ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 •  ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี
 •  ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก