::TOUR CAMBODIA::
ReadyPlanet.com
::TOUR CAMBODIA::

   

    

 

TRIP CODE : BT_REP01_FD_APR19


 • กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
 • เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก
 • องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
 • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร

  

TRIP CODE : GO_GO1REP-FD002_FEB-MAR19


 • ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2D1N (FD)
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม
 • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

  

TRIP CODE : GO_GO1REP-PG002_MAR19


 • ท่องแดนเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2D1N (PG)
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก


 

TRIP CODE : BT_REP02_FD_APR19


 • กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียเรียบ
 • นตรวัด นตรธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • บุฟเฟ่ตือาหารนานาชาติ

TRIP CODE : GO_GO1REP-PG003_APR-JUN19


 • เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2D1N (PG)
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก


 

TRIP CODE : GO_GO1PNH-PG003_MAR19


 • ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3D2N (PG)
 • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
 • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • พิเศษ...เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม