::TOUR LAOS::
ReadyPlanet.com
::TOUR LAOS::

 

 

 

TRIP CODE : LAOS_01_PG

 • ลาว - หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน
 • วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน
 • นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง
 • วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม
 • เที่ยมชมถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ให้ได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 • ที่พักหรู 4 ดาว
 • พิเศษ!!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของหลวงพระบาง
 • แถมฟรี!!! ชุดเสริมสะบายดี

 

 

TRIP CODE : LOAS_01_FD

 • ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน              
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์         
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี             
 • ชมความงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม             
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชาวบ้านของช่างไห่ และถ้ำติ่ง            
 • วัดวิขุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม        
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย           
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของหลวงพระบาง+พักหรู 4 ดาว        
 • แถมฟรี!!  ชุดเสริมสบายดี (เสื้อยืดสบายดี+ถุงผ้าสบายดี+พัดสบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 

  

TRIP CODE : LAOS02_FD

 • ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
 • ที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
 • แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

TRIP CODE : ST_GT-PQ PG01

 • หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
 • เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี
 • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
 • ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม เข้าชมวัดแสนสุขาราม
 • เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือ ที่ตลาดดารา